Algemene verkoopvoorwaarden

1.Onderwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in verband met de reservering op afstand van aangeboden diensten aan ons bedrijf waarvan de details zijn gespecificeerd in dit boekingsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat beschikbaar is op ons boekingsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die via internet, via ons boekingsplatform of telefonisch worden afgesloten.

2. Reservering
De klant kiest de aangeboden diensten op ons boekingsplatform. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsvoorwaarden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en heeft de nodige en / of aanvullende informatie opgevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met volledige kennis van de feiten. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit verband niet kan worden gezocht. De reservering wordt aan het einde van het boekingsproces door de klant geaccepteerd geacht.

3. Boekingsproces
Boekingen door de klant worden gedaan via de gedematerialiseerde boekingsvoucher die online beschikbaar is op ons boekingsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gevormd na ontvangst van het boekingsformulier. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde informatie in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te boeken diensten, omvat het boekingsproces de inbeslagname van de creditcard in geval van een aanvraag voor garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief vóór de validatie van de reservering en, ten slotte, de validatie van de reservering door de klant.

4. Bevestiging van ontvangst van reservering Ons boekingsplatform bevestigt de reservering van de klant door onmiddellijk een e-mail te sturen. In het geval van online boeken geeft de bevestiging van ontvangst van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum reservering, de informatie over de klantenservice, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn claims kan indienen.

5. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 ° van de Consumentenwet, dat hij geen herroepingsrecht heeft zoals bepaald in artikel L. 121-21 van de Code de la Consommation. consumptie. De verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief specificeren de annuleringsvoorwaarden en / of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling zijn niet onderhevig aan wijzigingen en / of annuleringen. De vooruitbetaalde bedragen die de aanbetaling zijn, worden niet terugbetaald. In dit geval wordt dit vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij de vestiging worden gedaan, wiens telefoonnummer wordt vermeld op de bevestiging van de reservering per e-mail. Alle boekingen zijn nominatief en kunnen niet worden overgedragen aan een derde, gratis of tegen betaling.

6. Verbruik van de dienst
In overeenstemming met de voorschriften die in bepaalde landen van kracht zijn, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs te tonen om te verifiëren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de inrichting te verlaten zonder enige compensatie en / of geen terugbetaling als er al een betaling is gedaan. Voor inrichtingen met interne voorschriften aanvaardt de klant en stemt hij ermee in zich aan de genoemde regels te houden. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het Intern Reglement, is de vestiging verplicht om de klant uit te nodigen om de inrichting te verlaten zonder enige compensatie en / of zonder enige terugbetaling als een betaling al gedaan.

7. Aansprakelijkheid
De foto's gepresenteerd op ons boekingsplatform zijn niet contractueel. Zelfs al zijn de beste inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische weergaven en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde inrichtingen te illustreren, een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, variaties kunnen optreden tussen het moment van de reservering en de dag waarop de dienst wordt gebruikt. Het etablissement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren of de slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, vanwege de derde partij, vanwege de klant, met name de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of in geval vooruitbetaling niet geautoriseerd door de bank van de vervoerder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, buiten werking, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, leidt tot annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

8. Claims
Klachten met betrekking tot niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van afscherming, binnen acht dagen na de datum van vertrek van de vestiging schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

9. prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van de diensten worden vóór en tijdens de reservering vermeld. De prijzen worden aan de klant bevestigd in bedrag TTC, onder het commerciële motto van de vestiging, en zijn alleen geldig voor de duur die op het platform van reservering wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de accommodatie in een andere valuta is dan die bevestigd op de boeking, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle boekingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van de vestiging, tenzij anders vermeld op de site. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn extra services niet inbegrepen in de prijs. Eventuele belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, etc.) die op de tarievenpagina worden weergegeven, moeten rechtstreeks aan de accommodatie worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het tarief dat van toepassing is op de btw, wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen die zijn aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire kosten die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen die zijn aangegeven op de datum van de facturering.

10. Betaling
De klant geeft zijn bankgegevens door als garantie voor de reservering, behalve voorwaarden of speciale tarieven, creditcard of privécreditcard (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club ... afhankelijk van de mogelijkheden van het boekingsplatform van de vestiging ) door rechtstreeks in de daartoe bestemde zone (beveiligde toegang door SSL-codering) het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn bij tijdstip van verbruik van de service) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement presenteren met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt gedebiteerd in de inrichting tijdens het verblijf, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige afschrijving van de betaling wordt gedaan op het moment van boeking. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van een no-show (boeking niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering die wordt gegarandeerd met een creditcard, brengt de vestiging de klant ineens een bedrag in rekening dat het bedrag vermeld in de verkoopvoorwaarden aangeeft. De accommodatie heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met een creditcard te beveiligen. De geldigheid van de creditcard van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: kaart gestolen, kaart geblokkeerd, plafond bereikt, fout van inbeslagneming ... In geval van problemen moet de klant enerzijds dichter bij zijn bank komen, van de vestiging anderzijds om de reservering en de wijze van betaling te bevestigen. In het geval van een tarief dat online vooraf moet worden betaald, wordt het vooruitbetaalde bedrag, dat de aanbetaling is, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige instellingen kunnen facturen / notities elektronisch genereren, het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het door de instelling opgegeven internetadres.

11. Respect voor privacy
De cliënt wordt, bij elk van de vormen van verzameling van persoonsgegevens, op de hoogte gebracht van het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bedoeld voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar providers (en met name de online betalingsproviders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden te communiceren, op voorwaarde dat dergelijke communicatie compatibel is met de realisatie van de operaties die op elloha.com zijn gebaseerd onder deze voorwaarden en in verband met het handvest voor klantenbescherming persoonlijke gegevens. Met name bij online betalen moeten de bankgegevens van de klant door stripe.com naar de bank van de vestiging worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan worden uitgevoerd in het buitenland die onvoldoende persoonlijke gegevensbescherming hebben in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com heeft zich als professional ten opzichte van de instelling gecommitteerd om alle beveiligingsmaatregelen en vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te nemen.

12. Bewijsovereenkomst
De inbeslagname van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of het reserveringsverzoek vormen een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers worden bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard in redelijke veiligheidsomstandigheden en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking. 13. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die verhindert dat de klant of de instelling de verplichtingen in het contract geheel of gedeeltelijk nakomt. Worden beschouwd als geval van overmacht of toevallige zaak die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht de nakoming van wederzijdse verplichtingen door de partijen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

14. Geschillenbeslechting
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging zonder inbreuk te maken op verplichte beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woont.

15. volledigheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant geboekte tarief en de voucher of het reserveringsverzoek geven alle verplichtingen van de partijen weer. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die door de klant is gecommuniceerd, kan worden geïntegreerd met de huidige algemene voorwaarden. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn in afnemende volgorde van prioriteit de voucher of het reserveringsverzoek (inclusief de speciale voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen op het reserveringsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde worden gewijzigd en / of aangevuld door de vestiging. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra het online is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.